Energia słońca. Dla Ciebie.

Za darmo!
Na zawsze.

Solar Rays

Green Energy

http://solarrays.pl

Program priorytetowy Mój Prąd stanowi unikatowy na dotychczasową skalę w Polsce, instrument dedykowany wsparciu rozwoju energetyki prosumenckiej, a konkretnie wsparcia segmentu mikroinstalacji fotowoltaicznych (PV).

Fotowoltaika (PV) – dziedzina nauki i techniki zajmująca się przetwarzaniem światła słonecznego na energię elektryczną czyli inaczej wytwarzanie prądu elektrycznego z promieniowania słonecznego przy wykorzystaniu zjawiska fotowoltaicznego.

 

Głównym surowcem do produkcji ogniw fotowoltaicznych jest wafel krzemowy, lecz nie amorficzny, ale krystaliczny.

Wiele ogniw fotowoltaicznych, tworzy tak zwane moduły lub panele fotowoltaiczne, często zamiennie nazywane panele solarne.

Często nazywane panelami solarnymi, co jest niepoprawna i niefachową nazwą.

Program "Mój Prąd" i udzielane w ramach niego dotacje, są formą bezzwrotnej pomocy finansowej. Maksymalna wysokość dotacji w programie "Mój Prąd", wynosi 50% kosztów kwalifikowanych instalacji fotowoltaicznej, nie więcej niż 5 000 PLN. W programie można sfinansować instalacje o mocy od 2kWp do 10 kWp. W praktyce, oznacza to, że składający wniosek otrzyma pełną kwotę 5000 PLN.

Terminem rozpoczęcia kwalifikacji kosztów w 2gim naborze jest 13 stycznia 2020. 

Oznacza to, że każda osoba fizyczna w Poslce, może wziąć udział w programie i otrzymać dofinansowanie, o ile instalacja została opłacona w całości lub część po 13 stycznia 2020.
Dodatkowo, za datę zakończenia instalacji i możliwości ubiegania się o dofinansowanie, jest data zamontowania licznika dwukierunkowego przez Operatora Systemu dystrybucyjnego na danym obszarze (zakład energetyczny). Montaż licznika, musi zostać zrealizowany w trakcie trwania 2giego naboru tj. po 13 stycznia 2020 do 18.12.2020 r. lub do wyczerpania alokacji środków.
Pierwszy krok? Zacznij wysyłając do nas wiadomość.

Czy mogę, i do kiedy, skorzystać z programu Mój Prąd?

Co to jest fotowoltaika ? Co to są moduły fotowoltaiczne ?

Ile wynosi dotacja w programie Mój Prąd?

Z programu mogą korzystać wyłącznie osoby fizyczne a instalacje montowane w gospodarstwach domowych. Z założenia, wyprodukowana energia elektryczna jest wykorzystywana na własny użytek. Posiadacz instalacji, jest prosumentem.
Stanie się prosumentem, wymaga zawarcia kompleksowej umowy regulującej kwestie związane z wprowadzeniem do sieci energii elektrycznej wytworzonej w domowej mikroinstalacji. A konkretnie, zakład energetyczny będzie bilansował energię wyprodukowaną z energią wykorzystną.

Kto może być beneficjentem programu "Mój Prąd"?

Programy te NIE wykluczają się.
Prosument będzie mógł skorzystać z ulgi termomodernizacyjnej. Ulga termomodernizacyjna pozwala odliczyć koszty poniesione na instalację fotowoltaiczną od podstawy opodatkowania. Jednakże, odliczyć możemy wyłącznie koszty poniesione po za wsparciem, tj. pomniejszone o dofinansowanie pozyskane z programu "Mój Prąd". 

“Mój Prąd” a ulga termomodernizacyjna?

Dotacja udzielona z "Mój Prąd" na instalację solarną jest zwolniona z podatku PIT. Beneficjent otrzymuje kwotę netto (na rękę). W przypadku maxymalnego dofinansowania, otrzyma 5000 PLN.

Czy dodatacja jest opodatkowana i wlicza się do dochodu?

Korzystając z ulgi rolnej, nie można wystąpić o dofinansowanie z programu Mój Prąd. Jeżeli korzystasz z ulgii rolnej, zapoznaj się z naszą ofertą dla Rolnika.

Podatek rolny a dofinansowanie z "Mój Prąd">  

Wniosek składamy dopiero po zakoczeniu całej instalacji. A dokladniej, w momencie po wymianie licznika przez operatora sieci energetycznej. Wcześniej złożone wnioski, zostaną odrzucone jako niekompletne. Odrzucone wnioski można składać ponownie po usunięciu braków/błędów. Jednakże zalecamy wstrzymać się do zakończenia całej instalacji ze składaniem wniosku.

Na jakim etapie należy złożyć wniosek?

Wniosek jest na stronie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Wnioski należy złożyć w formie papierowej z podpisem własnoręcznym wnioskodawcy w kopercie opatrzonej adnotacją „Program priorytetowy „Mój Prąd” lub online na portalu GOV.pl.

Gdzie znajdę wniosek i załączniki do programu Mój Prąd?

Tak, beneficjent może złożyć więcej niż jeden wniosek. Dotacja udzielana jest na konkretną instalację podłączoną do licznika dwukierunkowego w danym Punkcie Poboru Energii (PPE)

Czy w przypadku posiadania dwóch domów, Beneficjent może otrzymać dofinansowanie dla dwóch instalacji?

Nie. Środki z programu Mój Prąd mogą być przeznaczone wyłącznie na zakup i montaż nowej instalacji fotowoltaicznej.

Czy dofinansowanie można przeznaczyć na rozbudowę istniejącej instalacji fotowoltaicznej?

Dofinansowanie z programu, będzie wypłacane beneficjentowi po pozytywnym rozpatrzeniu kompletnego wniosku i zawarciu umowy o dofinansowanie. Beneficjent zostanie poinformowany o podpisaniu umowy drogą elektroniczną.

 

Kiedy otrzymam środki z programu Mój Prąd?

Pełen regulamin znajduje się na stronie internetowej projektu: https://mojprad.gov.pl/

 

Pełen regulamin programu Mój Prąd.

TAK! Nie ma najmniejszego problemu. Wystarczy dostarczyć do wniosku potwierdzenie z banku o zapłacie za instalację lub oświadczenie wykonawcy instalacji, że całość kwoty została opłacona, lub dostarczyć kopię faktury z adnotacją "zapłacono przelewem".

Jeżeli szukasz pomocy w pozyskaniu finansowania na instalację fotowoltaiczną, skontaktuj się z nami! Pomożemy i skontaktujemy cię z doradcą kredytowym, z którym współpracujemy.

Czy pozyskam dofinansowanie kupując na kredyt?

Wymogiem przyznania i wypłaty dotacji jest spełnienie warunków regulaminu programu oraz złożenie kompletu dokumentów:

  • kopia faktury za dostawę i montaż instalacji fotowoltaicznej opatrzona adnotacją „Zgłoszono do Programu priorytetowego Mój Prąd”,

  • dowodu zapłaty faktury lub oświadczenie o dokonanej zapłacie

  • zaświadczenie Operatora Sieci Dystrybucyjnej potwierdzające montaż licznika wraz z numerem Punktu Poboru Mocy, w którym go zainstalowano

  • klauzulę informacyjną dla wnioskodawców Programu priorytetowego „Mój Prąd”.

Wniosek składa się w terminach 13 stycznia 2020 do 18 grudnia 2020 lub do wyczerpania środków.

Gdzie znajdę wniosek i załączniki do programu Mój Prąd?

Program "Mój Prąd" - dofinansowanie do zakupu paneli solarnych - zasady.

fotowoltaika panele solarne fotowoltaika panele solarne moduły kolektory instalacje OZE cena moj prad

tel. 663 730 029

solarraysPV@gmail.com

Godziny pracy BOK 8:00 - 18:00

Biuro Obsługi Klienta

Oferta

Informacje

Media Społecznościowe

Godziny pracy BOK 8:00 - 18:00
tel. 576 848 115
biuro@solarrays.pl

Biuro Obsługi Klienta

Oferta

Informacje

Media Społecznościowe

fotowoltaika panele solarne fotowoltaika panele solarne moduły kolektory instalacje OZE cena moj prad
fotowoltaika panele solarne fotowoltaika panele solarne moduły kolektory instalacje OZE cena moj prad
fotowoltaika panele solarne fotowoltaika panele solarne moduły kolektory instalacje OZE cena moj prad
Godziny pracy BOK 8:00 - 18:00
tel. 576 848 115
biuro@solarrays.pl
fotowoltaika panele solarne fotowoltaika panele solarne moduły kolektory instalacje OZE cena moj prad
fotowoltaika panele solarne fotowoltaika panele solarne moduły kolektory instalacje OZE cena moj prad

Copyright by Solar Rays Green Energy - ekspert fotowoltaiki